ARTIKEL 1. OVEREENKOMSTEN
• Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
• Overeenkomsten worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door de leverancier. Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van veertien dagen voorzover de leverancier binnen die termijn door feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
• Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn de consument en de leverancier hieraan gebonden.
• Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de gehanteerde prijzen exclusief BTW.
• Wijziging van de oorspronkelijke opdracht, daaronder begrepen meer- of minderwerk, dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wijzigingen welke hogere kosten veroorzaken dan waarmee rekening is gehouden bij het verstrekken van de overeengekomen opdracht, worden afzonderlijk in rekening gebracht; wijzigingen die vermindering van de kosten hebben of zouden kunnen hebben, kunnen aanleiding geven een lager bedrag in rekening te brengen dan aanvankelijk was overeengekomen.

ARTIKEL 2. PRIJSWIJZIGINGEN
• Bij materialen op bestelling zijn prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voor rekening van de leverancier, met uitzondering van verhoging door overheidsmaatregelen.
• Prijsverhogingen na deze termijn mogen worden doorberekend zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

ARTIKEL 3. BETALING
Tenzij anders overeengekomen:
• Materialen uit voorraad: de betaling dient bij aflevering te geschieden;
• Materialen op bestelling: van de verkoopprijs voor de te reserveren of de te bestellen materialen dient 40% te worden vooruitbetaald. Bij aflevering, plaatsing of verwerking dient het resterende gedeelte te worden voldaan.
• Bij overschrijding van de betalingstermijn is de consument gehouden 2% per maand over het uitstaande bedrag met een minimum van € 12,-- te vergoeden, alsmede alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten.
• Indien de consument verzoekt de overeengekomen leveringstermijn met meer dan drie weken te overschrijden, is hij gehouden 2% met een minimum van € 12,-- per maand te vergoeden over het nog uitstaande bedrag.

ARTIKEL 4. LEVERINGSTERMIJN
• Onder leveringstermijn van materialen op bestelling wordt verstaan de in de overeenkomst vermelde termijn.
De leveringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn is gesteld.
• Bij overschrijding van de bij benadering overeengekomen leveringstermijn kan de consument de leverancier schriftelijk in gebreke stellen. Indien de leverancier 3 weken na die ingebrekestelling de materialen nog niet heeft afgeleverd, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
• De leveringstermijn gaat in per datum van de opdrachtbevestiging als bedoeld in lid 2 van artikel 1. doch niet eerder dan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetaling.
• Bij het uitstellen van de leveringstermijn op verzoek van de consument verplicht de leverancier zich de materialen op een nader overeen te komen datum af te leveren. De overschrijdingstermijn bedraagt maximaal 3 maanden.
• Het vorenstaande is tevens van toepassing op de overeengekomen datum van aanvang van het werk.

ARTIKEL 5. KEURING
• Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de consument te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan de leverancier. Voor fabrieksmatig verpakte materialen geldt 48 uur.

ARTIKEL 6. VERVOERSRISICO
• Bij franco levering worden de materialen vervoerd voor rekening en risico van de leverancier. Bij niet franco leveringen worden de materialen vervoerd voor risico van de leverancier doch op kosten van de consument. Afgehaalde materialen reizen voor risico en rekening van de consument.
• Bezorging vindt plaats op overeengekomen losplaats, behoudens in geval deze losplaats voor de leverancier niet te bereiken is ( bijv. indien de vrachtwagen niet kan draaien en keren), in welk geval wordt bezorgd zo dicht mogelijk bij de overeengekomen losplaats.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
• Geleverde en nog niet volledig betaalde materialen blijven eigendom van de leverancier.

ARTIKEL 8. RETOURZENDINGEN
• Alleen onbeschadigde materialen uit voorraad, kunnen voor zover de leverancier de betreffende materialen nog in voorraad houdt, worden teruggebracht. Dit dient te geschieden binnen 2 weken na levering in originele, onbeschadigd en complete verpakking tegen de betaalde prijs minus 25% als kostenvergoeding. Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen.

ARTIKEL 9. TEGELS
• Getoonde monsters zijn doorsnedenmonsters
• Onder een vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.
• Bij levering van natuursteen per m2 wordt voor de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt.
• Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteenproducten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
• Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.
• Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.
• Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
• De leverancier staat er niet voor in, dat – gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen – nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

ARTIKEL 10. AANBRENGEN VAN TEGELWERKEN EN PLAATSEN VAN SANITAIR
• De te betegelen ruimte dient op de afgesproken dag voor de aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimd te zijn, dat de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan verrichten.
• Indien op de afgesproken dag de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels, is de consument gehouden de hierdoor ontstane kosten aan de leverancier te vergoeden.
• De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen te lood
(wanden ), vlak ( wanden en vloeren ) en waterpas ( vloer ) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van de leverancier met inachtneming van de daarvoor geldende normen.
• Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren c.q. wanden ten behoeve van het aanbrengen van tegels moeten worden gemaakt, komen voor rekening van de consument. Indien mogelijk doet de leverancier vooraf opgave van die kosten.
• Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een ( vierkante ) meterprijs dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels gemeten.
• De kosten als bedoeld in de leden 2 en 4 zullen in elk geval bestaan in het arbeidsloon van de tegelzetters die als gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte en/of wanden en vloeren hun werkzaamheden niet kunnen aanvangen c.q. voortzetten.
• Bij oplevering dient de consument de werkbon voor akkoord te tekenen.
• Het niet-tekenen van de werkbon bevrijdt de consument niet van zijn betalingsverplichtingen. Artikel 3 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
• Bij het niet-tekenen van de werkbon wegens klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient de consument het ( naar rato ) ingehouden deel van de aanbrengprijs te storten op de rekening van de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken. Het aldus gestorte bedrag wordt eerst aan de leverancier uitbetaald, indien het werk alsnog door de consument is, of geacht moet worden te zijn, goedgekeurd.
• Bij niet-ondertekening verplicht de consument zich om binnen 8 dagen de leverancier schiftelijk in kennis te stellen van de redenen hiervan.
• Het vorenstaande is eveneens van toepassing op andere door de leverancier in het kader van de opdracht aan te brengen c.q. te plaatsen materialen ( bijv. sanitair ). De ruimte dient voor aanvang van de werkzaamheden geschikt te zijn voor het aanbrengen c.q. plaatsen, conform de aanwijzingen van de leverancier.

ARTIKEL 11. ANNULERING
• De consument kan de opdracht tot levering van materialen op bestelling niet annuleren. Annulering van overige materialen kan alleen plaatsvinden in wederzijds overleg, onder vergoeding van 20% van de verkoopsprijs onverminderd het bepaalde in lid 2.
• Tenzij de consument de overeenkomst van levering ontbindt op grond van het gestelde in artikel 4 lid 2, is de consument bij het annuleren van de opdracht tot het aanbrengen 25% van de overeengekomen aanbrengprijs verschuldigd met dien verstande dat bij annuleren tussen 4 en 8 weken voor de afgesproken dag 50% van die prijs is verschuldigd, , bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor de afgesproken dag 75% van die prijs en bij annuleren binnen 2 weken voor de afgesproken dag 100% van de overeengekomen aanbrengprijs. Bij ontbreken van een afgesproken aanbrengprijs gelden de alsdan geldende adviesprijzen van de BOVATIN.

ARTIKEL 12. GARANTIE
• De leverancier is jegens de consument gehouden aan de Garantiebepalingen zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt.
• De leverancier garandeert dat de door hem te verrichten aanbrengwerkzaamheden plaatsvinden naar algemene normen van deugdelijkheid.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN
• Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van een bindend advies overeenkomstig het Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 Van Rossum tegels Oss | sitemap | rss